Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Czechpoint

Czech Point MěÚ Lomnice nad Lužnicí

Czech Point – kontaktní místo veřejné správy a základní registry

Výpisy a údaje o které můžete požádat na MěÚ Lomnice nad Lužnicí:

1. Výpis z rejstříku trestů: o výpis může zažádat osoba, která se prokáže platných dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Vydání celého výpisu z evidence Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem ve výši Kč 100,--, tzn. není zapotřebí kolek.
V případě podání žádosti zmocněncem: zmocněnec musí předložit úředně ověřenou plnou moc žadatele (formulář plné moci je k dispozici na www stránkách města Lomnice nad Lužnicí). V případě, že v plné moci nebudou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvod k odmítnutí žádosti. Zmocněnec předloží platný doklad totožnosti.

2. Výpis z rejstříku trestů právnických osob: o výpis může zažádat osoba jakákoliv fyzická osoba. Nemusí předkládat doklad totožnosti. Správní poplatek za výpis je ve výši Kč 100,-- za první stránku a za každou další stránku Kč 50,--. V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat výpis na počkání.

3. Výpis z katastru nemovitostí: lze požádat o výpis podle listu vlastnictví, podle čísla parcely, podle čísla popisného, částečný výpis.
Pokud žadatel zažádá o výpis z listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavení parcelu, nebo číslo popisné, pokud se jedná o stavbu. Vydání výpisu je zpoplatněno částkou za první stránku Kč 100,-- a za každou další stránku Kč 50,--.

4. Výpis z obchodního rejstříku: výpis lze požadovat na základě znalosti  – identifikačního čísla obchodní organizace. Vydání každé stránky výpisu je zpoplatněno částkou Kč 50,--.

5. Výpis ze živnostenského rejstříku: výpis lze požadovat na základě znalosti identifikačního čísla obchodní organizace. Poplatek – Kč 50,-- za každou započatou stránku.

6. Výpis z bodového hodnocení řidiče: o výpis může požádat pouze žadatel sám nebo jím zmocněný zástupce. Žadatel se prokáže platných dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Poplatek činí Kč 100,-- za první stránku a Kč 50,-- za každou další.

7. Výpis z insolvenčního rejstříku: je informačním systémem veřejné správy a žadatel nemusí předkládat doklad totožnosti. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace,
 • podle osobních údajů konkrétní osoby.

Vydání výpisu je zpoplatněno částkou za první stránku Kč 100,-- a za každou další stránku Kč 50,--.

8. Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:  Seznam obsahuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento výstup mohou využít firmy a dodavatelé, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem mohou v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií (při předložení by neměl být starší 3 měsíců).
Jde o systém veřejné správy a o výstup může požádat kdokoliv, který uvede identifikační číslo organizace.
Vydání výpisu je zpoplatněno částkou za první stránku Kč 100,-- a za každou další stránku Kč 50,--.

9. Datové schránky: žadatel předloží doklad totožnosti. Služba je bez poplatků.
V případě, že je zřizována datová schránku pro právnickou osobu na žádost je nutné    k žádosti dodat jmenovací dekret nebo usnesení valné hromady či jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu.

Co vyřídíte:

 • Žádost o zřízení datové schránky,
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost.
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky.
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových.
 • Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM.
 • Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM.
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky.
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky.
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby).
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO.
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO.

10. Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu: dokument v elektronické podobě, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést na CD nebo DVD, nebo poslat z datové schránky zákazníka do úschovny. U tohoto případu je nutné, aby žadatel přinesl potvrzení o vložení dokumentu do datového uložiště.

11. Autorizovaná konverze z listinné podoby do elektronické podoby dokumentu: žadatel přinese listinu, kterou potřebu konvertovat. Žadatel si může výstup zvolit na CD, DVD nebo bude odeslán do úschovny konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník může kdykoliv vyzvednout. Úhrada CD nebo DVD je v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Základní registry:

 • Veřejný výpis údajů z registru osob, tzv. ROS: Žadatel předloží doklad totožnosti. Vydání výpisu je zpoplatněno částkou za první stránku Kč 100,-- a za každou další stránku Kč 50,--.
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel, tzv. ROB.
 • Výpis o využití údajů z registru osob.
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel.
 • Žádost o změnu v registru osob.
 • Žádost o poskytování údajů třetí osobě.

Požádat o uvedené výstupy můžete v úředních hodinách Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května čp. 130, I. patro, kancelář matriky, tel.: 384 792 239.

Czechpoint

Mapový portál Mapotip

Elektronické služby

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty