Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Odpadové hospodářství

Hospodaření s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., obecně závaznou vyhláškou města o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Lomnice nad Lužnicí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem č. 1/2014, obecně závaznou vyhláškou města o zákazu spalování suchých rostlinných produktů č. 5/2006 a dalšími souvisejícími zákony.

Svoz a likvidaci komunálního odpadu v našem městě zajišťují Technické služby Třeboň, s.r.o. Město ukládá nevytříděný komunální odpad na skládku ve Stráži nad Nežárkou, která je v majetku Svazku obcí regionu Třeboňska (SORT).
Město je již od roku 2002 zapojeno do systému zpětného odběru společnosti EKO-KOM, a.s., (autorizovaná obalová společnost), dále do systému zpětného odběru všech použitých elektrozařízení, baterií a monočlánků, které zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin.
Zajistit důsledné třídění odpadů je snahou a cílem města a mělo by se stát samozřejmostí nás všech. Město se snaží systém likvidace odpadů stále zkvalitňovat a předávat občanům co nejvíce informací prostřednictvím letáků, článků v Lomnických listech nebo přímo na sběrovém dvoře. Zaměstnanci Městského úřadu a Organizační složky města – Správa a údržba majetku města Lomnice nad Lužnicí (dále jen SUMM) jsou připraveni zodpovědět veškeré otázky týkající se třídění a likvidace odpadů. Nepodceňujeme ani výchovu mladé generace. O nakládání s komunálními odpady se dozvídají děti ve škole. Ale nejlepší školou je příklad nás dospělých.
 
Odpady můžeme rozlišit na využitelné, objemné, nebezpečné a ostatní. Každý z nás má povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme. Odpady musí být využity případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými zákony. Ochrana životního prostředí a šetření přírodními surovinami se musí stát samozřejmostí nás všech.

Co je třídění odpadů a proč odpady třídíme?

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 – 200 kg odpadů. Pokud je už doma vytřídíme a odevzdáme do sběrového dvora, umožníme tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Pokud se však odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat.
Rozhodně není pravdivý názor, který ještě občas slyšíme: „třídit nemá cenu, stejně to potom všechno odvezou na jednu skládku“. O tom snad už není třeba naše občany přesvědčovat.

Pro třídění odpadů vybudovalo město sběrový dvůr, který provozuje prostřednictví org. složky města SUMM a který je umístěn na adrese Lomnice nad Lužnicí, Nádražní ulice 386 (roh ulice Nádražní a Jindrlovské). Jeho provozní doba je každý pátek od 08:00 do 17:00 hodin a sobotu od 08:00 do 12:00 hodin a je určen pouze pro odkládání odpadu vzniklého na území města a to jak pro občany (odpad z domácností), tak pro podnikatele a firmy. Výjimečně lze povolit uložení odpadu i ostatním, ale pouze se souhlasem města a za stanovenou úplatu. 
Ukládání odpadů z domácností do sběrového dvora mají občané zaplaceno v poplatku za likvidaci odpadu, který platí každý rok na Městském úřadě. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mohou využít tohoto systému na základě smlouvy s městem.

Které druhy odpadů je třeba třídit a jak je s nimi dále naloženo?

Na sběrový dvůr do označených nádob a kontejnerů ukládáme tyto vytříděné odpady:

 • PAPÍR – noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly (např. sáčky). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • SKLO – třídíme na bílé a barevné. Patří sem lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy –  tabulové sklo. Nepatří semkeramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
 • PLASTY – PET lahve: (bezbarvé, modré a zelené)
  ostatní: kelímky, polyetylénové sáčky, igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 • KOVY – železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPAKY) – krabice od mléka, džusů, vína apod.
 • OBJEMNÝ ODPAD – starý nábytek, podlahové krytiny (koberce, linolea), matrace, umyvadla, toalety apod.
 • NEBEZPEČNÉ ODPADY – zářivky, výbojky, akumulátory (autobaterie), galvanické články (baterie), ropné látky, zbytky barev a rozpouštědel, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
 • ELEKTROTECHNIKA – vysavače, žehličky, pračky, televize, počítače, ledničky, myčky, sušičky, kuchyňské roboty, mikrovlnné trouby, varné konvice, zahradní sekačky, brusky, pily, vrtačky a mnoho dalších, ale také světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky, kabely). Základním a zásadním pravidlem je ukládání tohoto zařízení v kompletním stavu
 • STAVEBNÍ ODPADY
  • stavební odpad (suť) o hmotnosti do 50 kg mohou odkládat všechny fyzické osoby
  • stavební odpad (suť) nad tuto hmotnost lze likvidovat dle pokynů zaměstnanců městského úřadu nebo SUMM za úhradu, nebo přímo na skládku do Stráže nad Nežárkou případně do provozovny na recyklaci materiálu v Jivně u Českých Budějovicích
  • okenní křídla, okenní rámy a stavební suť jsou zpoplatněny dle Dodatku ceníku, který je platný pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající, ale i pro občany města
    
 • BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD-KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD – větve, listí, tráva, seno, sláma,plevel, čajové sáčky, popel ze dřeva, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, hnůj, piliny, štěpky, apod. Nepatří sem uhynulá domácí zvířata, maso, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin. Menší množství je možné uložit ve Sběrovém dvoře, větší přímo v Kompostárně za asistence zaměstnance SUMM
 • KUCHYŇSKÝ OLEJ (ze smažení) - v žádném případě jej nelijeme do kanalizace
 • MOTOROVÉ OLEJE A PNEUMATIKY – místem zpětného odběru jsou prodejny těchto výrobků, např. pneuservisy a autoservisy. Pneumatiky a autodíly lze odevzdat na sběrový dvůr za úplatu (viz Dodatek ceníku)
 • AUTOSKLA – za úplatu dle ceníku
 • POLYSTYRÉN
 • LÉKY - nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby patří mezi nebezpečné odpady a odevzdáváme je v lékárně

Obsluha sběrového dvora (zaměstnanci SUMM) vytříděný odpad z jednotlivých úložných nádob dotřídí a vyčistí od případných nežádoucích příměsí, některé slisují do balíků a připraví je k odvozu k dalšímu zpracování. Při recyklaci jsou zpracovány na nové materiály.

Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, kde poslouží k výrobě nového papíru. Papír je možno recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru lze vyrobit například novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Šetříme tím hlavně dřevo.

Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se z něho vyrábějí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně do nekonečna.

Plasty se třídí podle druhu – každý druh plastů je zpracován jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z folií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí folie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyrén slouží k výrobě speciálních cihel nebo izolací. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovaní dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.

Kovové odpady putují do hutí, kde se přetaví. Zbytky původního obsahu (potravin, barev) tak shoří při teplotě 1700 o C. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.

Nápojové kartony (Tetrapaky) je možné recyklovat dvěma způsoby, a to buď v papírnách nebo na speciální lince. Papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné zpracovávat jej v papírnách stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyetylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Druhou možností je zpracování na speciální lince, kde se nápojové kartony rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. na stavební izolaci. Taková linka funguje také v ČR.

Nebezpečné odpady – s těmito odpady je třeba zacházet obzvláště obezřetně. celá řada z nich se dá opět využít, tzv. se regenerují, jako třeba motorové oleje nebo fotochemikálie. Ostatní nebezpečné odpady se sládkují na zvláště zabezpečených skládkách nebo spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů. tam končí např. léky a infekční materiály. Existují také zařízení na úpravu nebezpečných odpadů, kde dochází ke snížení jejich nebezpečnosti a teprve následně se ukládají na skládky.

Stavební odpady – na sběrném dvoře se ukládají v menším množství. Do 50kg zdarma, větší množství stavební sutě je nutné ukládat za úhradu na určené místo, nebo přímo na skládku ve Stráži nad Nežárkou, popřípadě bude doporučeno jiné místo k odevzdání. Okna lze likvidovat na sběrném dvoře, ale pouze za úplatu dle ceníku.

Pravidla pro správné třídění odpadů

Tříděný odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií. Znečištěný tříděný odpad se ve většině případů nedá zpracovat. Obaly stačí vypláchnout malým množstvím vody. PET lahve sešlápnout, etikety není třeba sundávat. Sklo pokud možno nerozbíjejte na malé kousky, pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby bylo co nejméně rozbité. U odevzdaných elektrospotřebičů a úsporných zářivek platí jedna důležitá podmínka: musí být odevzdány kompletní To znamená, že musí obsahovat všechny základní součásti, které činí spotřebič spotřebičem, světelné zdroje musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. Takto odevzdané výrobky jsou při recyklaci demontovány a více než devadesát procent materiálu je znovu využito (sklo, hliník apod.). Zanedbatelná není ani stránka ekonomická – společnost si zařízení sama odváží a navíc je městu podle dosažené výtěžnosti na obyvatele vyplácen tzv. motivační příspěvek a bonus.
Teprve ostatní odpady, které nám zbudou po vytřídění, vyhodíme do popelnice. Jsou to např. znečištěné-mastné obaly od potravin, voskový papír, , porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí (pouze z domácností – ne z restaurací a jídelen) apod. Jak je vidět, když se správně a důkladně třídí do popelnice moc odpadu nepřijde.

Popelnice

Popelnice (u některých bytových domů kontejnery), vyváží společnost Technické služby Třeboň, s. r. o., ve čtrnáctidenním cyklu – každý sudý týden, vždy v pátek. Popelnice může být na veřejném prostranství pouze v den svozu. Aby se předešlo problémům s vyprázdněním nádoby, je třeba dodržovat určité podmínky: nádoba musí být v dobrém technickém stavu, nesmí obsahovat závadný – nevytříděný odpad a horký popel. Popelnice musí být řádně označena následujícím způsobem:

 • rodinný dům: kupon na daný rok a číslo popisné
 • bytový dům: kupon na daný rok, číslo popisné/číslem bytu, jméno nájemníka
 • podnikající subjekt: kupon na daný rok, označení firmy a kupon na jednorázový odvoz (vše řeší smlouva)

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

Někdy je obtížné poznat, z jakého materiálu je obal vyroben. proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s obalem po použití naložit.

Materiál - Písemný kód - Číselný kód

 • Papír - PAP - 22
 • Vlnitá lepenka - PAP - 20
 • Hladká lepenka - PAP - 21
 • Bílé sklo - GL - 70
 • Zelené sklo - GL - 71
 • Hnědé sklo - GL - 72
 • Ocel - FE - 40
 • Hliník - ALU - 41
 • Dřevo - FOR - 50
 • Polyethylentereftalát - PET - 1
 • Polypropylén - PP - 5
 • Polystyrén - PS - 6
 • Polyetylén (rozvětvený) - LDPE - 4
 • Polyetylén (lineární) - HDPE - 2
 • Kombinovaný obal - C/ - obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
 • Nápojový karton - C/PAP - 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Spalování odpadů

Dalším problémem je spalování odpadů. V domácích kotlích, kamnech a otevřených ohništích se nesmí pálit zejména PVC, nápojové kartony, PET lahve, dřevotříska, dřevo s nátěrem (lakované), koberce, polystyrén, celobarevné letáky a časopisy, veškeré výrobky z umělých hmot, polyetylénové sáčky, textil, guma a další. Jejich spalováním vznikají dioxiny, furany, fosgen, což jsou rakovinotvorné látky, dále pak polycyklické aromatické uhlovodíky, které mají toxické účinky. Pálení takových odpadů vede k poškozování a zhoršování životního prostředí a zdraví nás všech. Navíc pálením těchto odpadů se zkracuje životnost kotle nebo kamen i komína. Měli bychom si uvědomit, že spálením odpadů v kotli nebo kamnech se odpadů nezbavíme. Jen je vypustíme do ovzduší, odkud již není možné je odstranit.
Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Lužnicí č. 4/2006 o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů stanovuje zákaz spalování listí, sena, slámy, pilin, trávy a ostatních rostlin na otevřených ohništích a zahradních krbech. K těmto účelům je povoleno spalovat pouze „čisté“ dřevo (bez nátěru, lakování, impregnace) nebo dřevěné uhlí. Město zvýhodňuje a motivuje občany a majitele nemovitostí, kteří využívají systém topení plynem, elektrickou energií, nebo dřevem, štěpky, ekobriketami spalovanými ve zplyňovacím kotli, toto však musí být předloženo atestem topného média a kolaudačním rozhodnutím.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD - KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD

Do tohoto druhu odpadu patří větve, listí, tráva, seno, sláma, plevel, čajové sáčky, popel ze dřeva, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, hnůj, piliny, štěpky, apod.

Nepatří sem uhynulá domácí zvířata, maso, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin. Menší množství je možné uložit ve Sběrovém dvoře, větší přímo v Kompostárně za asistence zaměstnance SUMM.
 
Dlouhodobá propagace a snaha nás všech byla ohodnocena třetím místemv objemu separovaného odpadu v Jihočeském kraji v kategorii obcí se stejným počtem obyvatel v celokrajské soutěži nazvané „My třídit umíme“.

Kontakty:

Organizační složka města: Správa a údržba města Lomnice nad Lužnicí

Vedoucí:  

Městský úřad:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty