Menu
Město Lomnice nad Lužnicí
Lomnice nad Lužnicí

Odpadové hospodářství

Hospodaření s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., obecně závaznou vyhláškou města o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Lomnice nad Lužnicí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem č. 1/2014, obecně závaznou vyhláškou města o zákazu spalování suchých rostlinných produktů č. 5/2006 a dalšími souvisejícími zákony.

Svoz a likvidaci komunálního odpadu v našem městě zajišťují Technické služby Třeboň, s.r.o. Město ukládá nevytříděný komunální odpad na skládku ve Stráži nad Nežárkou, která je v majetku Svazku obcí regionu Třeboňska (SORT).
Město je již od roku 2002 zapojeno do systému zpětného odběru společnosti EKO-KOM, a.s., (autorizovaná obalová společnost), dále do systému zpětného odběru všech použitých elektrozařízení, baterií a monočlánků, které zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin.
 

Které druhy odpadů je třeba třídit a jak je s nimi dále naloženo?

Na sběrový dvůr do označených nádob a kontejnerů ukládáme tyto vytříděné odpady:

 • PAPÍR – noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, karton, papírové obaly (např. sáčky). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
 • SKLO – třídíme na bílé a barevné. Patří sem lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy –  tabulové sklo. Nepatří semkeramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
 • PLASTY – PET lahve: (bezbarvé, modré a zelené)
  ostatní: kelímky, polyetylénové sáčky, igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
 • KOVY – železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
 • NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPAKY) – krabice od mléka, džusů, vína apod.
 • OBJEMNÝ ODPAD – starý nábytek, podlahové krytiny (koberce, linolea), matrace, umyvadla, toalety apod.
 • NEBEZPEČNÉ ODPADY – zářivky, výbojky, akumulátory (autobaterie), galvanické články (baterie), ropné látky, zbytky barev a rozpouštědel, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
 • ELEKTROTECHNIKA – vysavače, žehličky, pračky, televize, počítače, ledničky, myčky, sušičky, kuchyňské roboty, mikrovlnné trouby, varné konvice, zahradní sekačky, brusky, pily, vrtačky a mnoho dalších, ale také světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky, kabely). Základním a zásadním pravidlem je ukládání tohoto zařízení v kompletním stavu
 • STAVEBNÍ ODPADY
  • stavební odpad (suť) o hmotnosti do 50 kg zdarma mohou odkládat všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Lomnici nad Lužnicí 
  • stavební odpad (suť) nad tuto hmotnost lze likvidovat dle pokynů zaměstnanců městského úřadu nebo SUMM za úhradu, nebo přímo na skládku do Stráže nad Nežárkou případně do provozovny na recyklaci materiálu v Jivně u Českých Budějovicích
  • okenní křídla, okenní rámy a stavební suť jsou zpoplatněny dle Dodatku ceníku, který je platný pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající, ale i pro občany města
    
 • BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD-KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD – větve, listí, tráva, seno, sláma,plevel, čajové sáčky, popel ze dřeva, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, hnůj, piliny, štěpky, apod. Nepatří sem uhynulá domácí zvířata, maso, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin. Menší množství je možné uložit ve Sběrovém dvoře, větší přímo v Kompostárně za asistence zaměstnance SUMM
 • KUCHYŇSKÝ OLEJ (ze smažení) - v žádném případě jej nelijeme do kanalizace
 • MOTOROVÉ OLEJE A PNEUMATIKY – místem zpětného odběru jsou prodejny těchto výrobků, např. pneuservisy a autoservisy. Pneumatiky a autodíly lze odevzdat na sběrový dvůr za úplatu (viz Dodatek ceníku)
 • AUTOSKLA – za úplatu dle ceníku
 • POLYSTYRÉN
 • LÉKY - nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby patří mezi nebezpečné odpady a odevzdáváme je v lékárně

Obsluha sběrového dvora (zaměstnanci SUMM) vytříděný odpad z jednotlivých úložných nádob dotřídí a vyčistí od případných nežádoucích příměsí, některé slisují do balíků a připraví je k odvozu k dalšímu zpracování. Při recyklaci jsou zpracovány na nové materiály.
 

Popelnice

Popelnice (u některých bytových domů kontejnery), vyváží společnost Technické služby Třeboň, s. r. o., ve čtrnáctidenním cyklu – každý sudý týden, vždy v pátek. Popelnice může být na veřejném prostranství pouze v den svozu. Aby se předešlo problémům s vyprázdněním nádoby, je třeba dodržovat určité podmínky: nádoba musí být v dobrém technickém stavu, nesmí obsahovat závadný – nevytříděný odpad a horký popel. Popelnice musí být řádně označena následujícím způsobem:

 • rodinný dům: kupon na daný rok a číslo popisné
 • bytový dům: kupon na daný rok, číslo popisné/číslem bytu, jméno nájemníka
 • podnikající subjekt: kupon na daný rok, označení firmy a kupon na jednorázový odvoz (vše řeší smlouva)

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

Někdy je obtížné poznat, z jakého materiálu je obal vyroben. proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s obalem po použití naložit.

Materiál - Písemný kód - Číselný kód

 • Papír - PAP - 22
 • Vlnitá lepenka - PAP - 20
 • Hladká lepenka - PAP - 21
 • Bílé sklo - GL - 70
 • Zelené sklo - GL - 71
 • Hnědé sklo - GL - 72
 • Ocel - FE - 40
 • Hliník - ALU - 41
 • Dřevo - FOR - 50
 • Polyethylentereftalát - PET - 1
 • Polypropylén - PP - 5
 • Polystyrén - PS - 6
 • Polyetylén (rozvětvený) - LDPE - 4
 • Polyetylén (lineární) - HDPE - 2
 • Kombinovaný obal - C/ - obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
 • Nápojový karton - C/PAP - 81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Spalování odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Lužnicí č. 4/2006 o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů stanovuje zákaz spalování listí, sena, slámy, pilin, trávy a ostatních rostlin na otevřených ohništích a zahradních krbech. K těmto účelům je povoleno spalovat pouze „čisté“ dřevo (bez nátěru, lakování, impregnace) nebo dřevěné uhlí. Město zvýhodňuje a motivuje občany a majitele nemovitostí, kteří využívají systém topení plynem, elektrickou energií, nebo dřevem, štěpky, ekobriketami spalovanými ve zplyňovacím kotli, toto však musí být předloženo atestem topného média a kolaudačním rozhodnutím.


Ocenění za správné třídění

Dlouhodobá propagace a snaha nás všech byla ohodnocena třetím místemv objemu separovaného odpadu v Jihočeském kraji v kategorii obcí se stejným počtem obyvatel v celokrajské soutěži nazvané „My třídit umíme“.

Kontakty:

Organizační složka města: Správa a údržba města Lomnice nad Lužnicí

Vedoucí:  

Městský úřad:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní rozhlas

Munipolis

Partneři, svazky, projekty